Słowo Życia na sierpień 2011

poniedziałek, 01 sierpień 2011

Dodane przez: Anonim

„Oto idę, abym spełniał wolę Twoją" ( Hbr 10,9 )

Jest to werset z Psalmu 40., który autor Listu do Hebrajczyków wkłada w usta Syna Bożego w Jego dialogu z Ojcem. Autor Listu pragnie w ten sposób zwrócić uwagę na miłość, dzięki której Syn Boży stał się człowiekiem, aby wypełnić dzieło Odkupienia w posłuszeństwie woli Ojca. Słowa te występują w kon­tekście, w którym autor pragnie wykazać nieskończoną wyższość ofiary Jezusa nad ofiarami Starego Testamentu. W odróżnieniu od tych ostatnich, w których składano Bogu ofiary ze zwierząt, a w każ­dym razie z czegoś, co jest poza człowiekiem, Jezus - powo­dowany bezgraniczną miłością - ofiarowuje Ojcu w czasie swego ziemskiego życia swą własną wolę, całego siebie.

Oto idę, abym spełniał wolę Twoją

Słowo to przynosi klucz do odczytania ziemskiego życia Jezusa, pomaga nam zrozumieć samą jego istotę, nić przewodnią łączącą wszystkie etapy Jego życia: Jego dzieciństwo, życie ukryte, Jego wybory i pokusy, Jego działalność publiczną aż po śmierć na krzyżu. W każdej chwili, w każdej sytuacji Jezus szukał tylko jednego: wypełnienia woli Ojca, a wolę tę spełniał w sposób radykalny, nie czyniąc niczego poza nią, odrzucając nawet najbardziej sugestywne pro­pozycje, które by się w pełni z nią nie zgadzały.

Oto idę, abym spełniał wolę Twoją

Słowo to pozwala nam zrozumieć wielką lekcję tego, do czego zmierzało całe życie Jezusa, to znaczy: że naj­ważniejszą sprawą jest wypełniać już nie własną wolę, lecz wolę Ojca, stać się zdolnym do mówienia „nie" sobie samemu, aby mówić „tak" Jemu. Prawdziwa miłość do Boga nie polega na pięknych słowach, myślach i uczuciach, lecz na skutecznym posłuszeństwie Jego przykazaniom. Ofiarą uwielbienia, której On od nas oczekuje, jest pełna miłości ofiara złożona Mu z tego, co najbardziej nasze, z tego, co najbardziej do nas należy: z naszej woli.

Oto idę, abym spełniał wolę Twoją

Jak więc będziemy żyli Słowem Życia tego miesiąca? Jest to jedno z tych słów, które jeszcze bardziej wydobywa na światło ewan­geliczny aspekt życia „pod prąd", ponieważ przeciwstawia się najgłębiej zakorzenionej w nas tendencji, by szukać swej woli, by kierować się swoimi popędami, swymi uczuciami. Jest ono również jednym ze słów najbardziej drażniących współczesnego człowieka. Żyjemy w epoce wywyższania swojego „ja", autonomii osoby, wolności - jako celu samego w sobie, samozadowolenia - jako rea­lizowania się jednostki, przy­jemności - traktowanej jako kryterium własnych wyborów i tajemnicę szczęścia. Ale znamy również tragiczne konsekwencje, do których prowadzi taka kultura. Otóż tej kulturze, którą człowiek buduje szukając własnej woli, Jezus przeciwstawia postawę skierowaną całkowicie na wypełnianie woli Boga, owocującą tymi niezwykłymi skutkami, o których On nas zapewnia.

Starajmy się więc żyć Słowem tego miesiąca, by wybierać wolę Ojca, czyniąc ją -jak to robił Jezus - regułą i motorem całego naszego życia. Rzućmy się w tę boską przygodę, za którą będziemy wiecznie wdzięczni Bogu. Dzięki niej staniemy się święci i będziemy promieniowali miłością Boga na wiele serc.

Chiara Lubich