Wiara

wtorek, 12 listopad 2013

Dodane przez: Anonim

Wiara

1. Wiara to niezwykle delikatna sfera ludzkiego istnienia. Dotyczy ona najgłębszych relacji z Panem Bogiem, Stwórcą i Zbawicielem człowieka. Doskonale wiemy, jak jest ona ważna w życiu każdego z nas. Gdy jednak czasem słuchamy wypowiedzi niektórych osób, gdy obserwujemy ich życie rodzinne i zawodowe, kiedy przypatrujemy się różnym środowiskom, gdy oglądamy niektóre programy telewizyjne, słuchamy pewnych audycji radiowych, czytamy niektóre gazety i wypowiedzi zamieszczane w Internecie, zauważamy, że wiara, bez której trudno wyobrazić sobie ludzkie życie i szczęście, nierzadko jest kwestionowana czy też poddawana w wątpliwość. Wiele osób, także z naszego najbliższego otoczenia, pozostaje obojętnych na Boga i oddalonych od Kościoła. Wiele osób żyje tak, jakby Boga nie było, twierdząc, że są ludźmi niewierzącymi. Czym zatem jest wiara, która może niekiedy nastręczać trudności także ludziom ochrzczonym, a nawet głęboko wierzącym?

2. „Wiara – uczy Katechizm Kościoła Katolickiego – jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego życia” (KKK 26). „Przez swoje Objawienie niewidzialny Bóg w swojej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół i przestaje z nimi, by zaprosić i przyjąć ich do wspólnoty ze sobą. (...) Odpowiedzią na to zaproszenie jest wiara” (KKK 142). „Przez wiarę człowiek poddaje Bogu całkowicie swój rozum i swoją wolę (...). Pismo Święte nazywa tę odpowiedź człowieka «posłuszeństwem wiary»” (KKK 143). „Być posłusznym w wierze oznacza poddać się w sposób wolny usłyszanemu [od Boga] słowu, ponieważ jego prawda zagwarantowana jest przez Boga, który jest samą Prawdą. Wzorem tego posłuszeństwa, proponowanym nam przez Pismo Święte, jest Abraham. Dziewica Maryja jest zaś jego najdoskonalszym urzeczywistnieniem” (KKK 144).

3. Jestem chrześcijaninem. Jestem osobą wierzącą. Ale czy wiem, w co wierzę, i - przede wszystkim - czy wiem, komu wierzę? Wreszcie, czy wiem, dlaczego wierzę?

Wierzę w tajemnice objawione przez Boga i zapisane na kartach Pisma Świętego. Te prawdy wiary, zwane dogmatami, zawarte są w Credo, czyli Wyznaniu wiary, które odmawiam razem ze wszystkimi uczestnikami zgromadzenia liturgicznego podczas każdej Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej. Te tajemnice wiary znalazły się również w nieco krótszej wersji Wyznania wiary, zwanej Składem Apostolskim. Sześć głównych prawd wiary zostało umieszczonych w codziennym pacierzu. Wszystkie dogmaty katolickiej wiary zebrano w Katechizmie Kościoła Katolickiego, który stał się przedmiotem naszych rozważań.

Jako chrześcijanin wierzę Bogu, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. To On mnie stworzył i mnie odkupił. To on pragnie mojego szczęścia i mojego zbawienia. Tylko On nigdy mnie nie zawiedzie i nie zdradzi. „Wiara ma więc podwójne odniesienie: do osoby i do prawdy; akt wiary odnosi się do prawdy przez zaufanie osobie, która o niej świadczy” (KKK 177).

            Wiara jest wielką łaską, którą otrzymaliśmy od Boga. Za tę łaskę winniśmy Bogu nieustannie dziękować. Istnieją bowiem ludzie, którym łaska wiary nie została dana. Istnieją też tacy, którzy choć mogliby być ludźmi wierzącymi, gdyż urodzili się w rodzinach chrześcijańskich, niestety zmarnowali - otrzymany na chrzcie świętym - zadatek skarbu wiary świętej. „Wiara jest nadprzyrodzonym darem Bożym. Aby wierzyć, człowiek potrzebuje wewnętrznych pomocy Ducha Świętego” (KKK 179).

Kościół uczy, że „wiara jest konieczna do zbawienia. Potwierdza to sam Pan: «Kto uwierzy i przyjmie chrzest - mówi Chrystus - będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony» (Mk 16,16)” (KKK 183). Wiara jest „przedsmakiem poznania, które uczyni nas szczęśliwymi w przyszłym życiu” (KKK 184).

Jaka jest moja wiara? Według wiary mam przecież układać swoje życie. Przecież tylko wiara w Boga i w prawdy przez Niego objawione oraz bezgraniczne zawierzenie i zaufanie Bogu nadają temu życiu sens.