Słowo Życia

Słowo Życia Luty 2019

„Szukaj pokoju, idź za nim!” (Ps 34,15)

W psalmie 34 Dawid wobec zgromadzenia wyraża radość i wdzięczność: doświadczył

niebezpieczeństwa i udręki, ale z ufnością wezwał Boga Izraela i odnalazł pokój.

Główną postacią tego hymnu jest Bóg pełen miłosierdzia, obecny w swojej sile i mocy

pośród ubogich i uciśnionych, którzy Go wzywają. Aby również inni mogli dojść do

zbawienia, Dawid podpowiada im, jakie powinni mieć nastawienie serca: odstąp od złego,

czyń dobro. Podkreśla również konieczność powstrzymania swojego języka od

oszczerstw, gdyż słowo może prowadzić do wojny.

Szukaj pokoju, idź za nim!

W języku biblijnym pokój ma wiele znaczeń, takich jak dobre samopoczucie fizyczne

i duchowe lub zgoda między jednostkami i narodami. Jest to jednak przede wszystkim dar

Boga, dzięki któremu odkrywamy Jego oblicze jako Ojca. Dlatego ważne jest poszukiwać

Boga w naszym życiu intensywnie i z pasją, aby doświadczyć prawdziwego pokoju. Jest to

niezwykłe poszukiwanie, które wymaga naszego wysiłku, podążania za głosem sumienia,

które zawsze zachęca nas do wyboru drogi dobra, a nie drogi zła. Często wystarczyłoby

pozwolić się odnaleźć Bogu, który już od dawna szuka każdego z nas.

Jako chrześcijanie, poprzez chrzest, mamy już tę wewnętrzną relację z Jezusem:

On jest Bogiem bliskim, który obiecał nam pokój, On jest pokojem. Otrzymaliśmy dar

Ducha Świętego, Pocieszyciela, który również pomaga nam dzielić się z innymi owocami

Bożego pokoju, którego sami doświadczyliśmy. On wskaże nam drogę do miłowania ludzi

żyjących wokół nas – przezwyciężania konfliktów, unikania bezpodstawnych oskarżeń,

powierzchownych osądów i oszczerstw – aby otworzyć nasze serca na przyjęcie drugiego

człowieka.

Być może nie będziemy w stanie uciszyć wszystkich konfliktów zbrojnych, którymi

krwawią liczne regiony tej ziemi, ale my osobiście możemy ożywiać relacje w rodzinie,

w naszej wspólnocie chrześcijańskiej, w miejscu pracy, w społeczności naszego miasta.

Dzięki zaangażowaniu małej lub większej wspólnoty zdecydowanej dawać

świadectwo o sile miłości, można odbudować mosty między grupami społecznymi,

kościołami, między partiami politycznymi.

Szukaj pokoju, idź za nim!

Wytrwałe poszukiwanie pokoju będzie również skłaniało do ochrony stworzenia,

będącego darem Boga dla Jego dzieci, powierzonego nam, byśmy odpowiedzialnie nim

zarządzali, mając na uwadze kolejne pokolenia.

W 1990 r. Chiara Lubich napisała do Nikkio Niwano, założyciela japońskiego ruchu

buddyjskiego Rissho Kosei Kai: „Jeśli człowiek nie żyje w pokoju z Bogiem, wówczas cała

ziemia nie zaznaje pokoju. Ludzie wierzący odczuwają «cierpienie» ziemi, kiedy człowiek

używa jej niezgodnie z planem Boga, w sposób egoistyczny, chcąc zaspokoić swoje

nienasycone pragnienia posiadania. Bardziej zanieczyszczają środowisko egoizm

i nieuporządkowane pragnienie niż cokolwiek innego. To jest tylko konsekwencja. (…)

Jeśli odkryjemy, że całe stworzenie jest darem kochającego nas Ojca, łatwiej będzie

nawiązać harmonijną relację z naturą. A jeśli odkryjemy, że ten dar jest dla wszystkich

członków rodziny ludzkiej, a nie tylko dla niektórych, zwrócimy większą uwagę i będziemy

bardziej szanować to, co należy do całej ludzkości – obecnej i tej, która będzie

w przyszłości”.

Letizia Magri